Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a) Goedvoorjehuis
  De vennootschap onder firma Goedvoorjehuis, gevestigd en kantoorhoudende te (4731HH) Oudenbosch aan het adres Molenstraat 124.
  b) Opdrachtgever
  De natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Goedvoorjehuis opdracht heeft gegeven tot het verrichten van (de) werkzaamheden.
  c) Overeenkomst
  Alle tussen opdrachtgever en Goedvoorjehuis gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Goedvoorjehuis.
  d) Onderhoudsabonnement
  Een voor een bepaalde periode – tussen Goedvoorjehuis en de opdrachtgever – af te sluiten overeenkomst ten behoeve van het gedurende die periode te plegen onderhoud aan het door opdrachtgever opgegeven object.
  Onder de onderhoudswerkzaamheden vallen onder andere vogelwering, zonnepanelen en alle overige – voorkomende – werkzaamheden die behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van Goedvoorjehuis.
  2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Goedvoorjehuis en een opdrachtgever waarop Goedvoorjehuis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Goedvoorjehuis en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door Goedvoorjehuis gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Goedvoorjehuis is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
  3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Goedvoorjehuis pas nadat deze schriftelijk door Goedvoorjehuis alsmede de opdrachtgever zijn bevestigd.
  4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Goedvoorjehuis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever – schriftelijk of digitaal – aan Goedvoorjehuis.
  2. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Goedvoorjehuis – met instemming van opdrachtgever – een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de (uitgebrachte) offerte te hebben aanvaard.

Artikel 4 – Verplichtingen Goedvoorjehuis

 1. Goedvoorjehuis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Goedvoorjehuis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. Goedvoorjehuis is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
  • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  • een en ander voor zover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.
  Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking op de door Goedvoorjehuis te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover de genoemde gebreken op enigerlei wijze verband houden met de uit te voeren werkzaamheden.
  4. Indien Goedvoorjehuis gebreken constateert, dan kan zij – geheel vrijblijvend – een offerte opmaken voor de betreffende (herstel)werkzaamheden.
  5. Goedvoorjehuis draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
  2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
  3. De opdrachtgever verschaft de hem/haar ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
  4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Goedvoorjehuis behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever Goedvoorjehuis daarvan tijdig in kennis te stellen.
  5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Goedvoorjehuis te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
  6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • het niet of niet adequaat treffen van maatregelen om (gevolg)schade te voorkomen.
  Het voornoemde doet niet af aan de plicht van Goedvoorjehuis om de opdrachtgever te waarschuwen, een en ander overeenkomstig artikel 4 lid 3.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
  Goedvoorjehuis zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Goedvoorjehuis de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Goedvoorjehuis daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  5. In afwijking van lid 3 zal Goedvoorjehuis geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Goedvoorjehuis kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Beëindiging/Opzegging

 1. Zowel Goedvoorjehuis als opdrachtgever kan de overeenkomst– te allen tijde – schriftelijk opzeggen. 
  2. In het geval van een (tussentijdse) opzegging aan de zijde van opdrachtgever is opdrachtgever Goedvoorjehuis alsdan verschuldigd:
  • administratiekosten die worden begroot op € 125,- euro excl. BTW.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

 1. Goedvoorjehuis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Goedvoorjehuis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Voorts is Goedvoorjehuis bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Goedvoorjehuis op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Goedvoorjehuis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Goedvoorjehuis behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Betaling alsmede niet-nakomen betalingsverplichting

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum, een en ander zoals uit de factuur volgt. 
  2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de genoemde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  3. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Goedvoorjehuis gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of digitaal in gebreke heeft gesteld.
  4. De vorderingen van Goedvoorjehuis op opdrachtgever zijn onmiddellijk (en volledig) opeisbaar in de volgende gevallen:
  a) Verhuizing van de opdrachtgever;
  b) Overlijden van de opdrachtgever;
  c) Liquidatie van de opdrachtgever;
  d) Faillissement of surseance van betaling aan de zijde van opdrachtgever;
  e) Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem/haar uit de overeenkomst voortvloeit;
  5. Goedvoorjehuis blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
  6. Een betaling van de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens ter voldoening van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken de betalingen tot mindering op de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 10 – Onderzoek & reclamaties

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na voltooiing / oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Goedvoorjehuis.
  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Goedvoorjehuis in staat is de klacht zelf volledig te onderzoeken alsmede adequaat te (kunnen) reageren.
  2. Een algemene klacht, zonder gedetailleerde omschrijving en/of beschrijving, hoeft door Goedvoorjehuis niet in behandeling te worden genomen.
  Een klacht zonder omschrijving / beschrijving, die door Goedvoorjehuis niet in behandeling wordt genomen, is geen klacht zoals bedoeld in het voornoemde lid.
  3. Indien een klacht gegrond is, zal Goedvoorjehuis in overleg met de opdrachtgever tot een oplossing (trachten te) komen.
  4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Goedvoorjehuis slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Goedvoorjehuis aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien Goedvoorjehuis aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,00 (Zegge: vijf honderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Goedvoorjehuis in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Goedvoorjehuis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Goedvoorjehuis toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  4. Goedvoorjehuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goedvoorjehuis of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 – Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Goedvoorjehuis voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Goedvoorjehuis van alle (succesvolle) aanspraken van derden ter zake van door Goedvoorjehuis verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor (die) derde(n) schade mocht(en) hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip de schade is geleden.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Goedvoorjehuis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goedvoorjehuis niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder is mede begrepen:
  • tekort aan personeel bij Goedvoorjehuis;
  • stakingen in / bij andere ondernemingen;
  • wilde of georganiseerde stakingen binnen Goedvoorjehuis;
  • een (algemeen) gebrek aan benodigde grondstoffen en/of materialen;
  • niet-voorzienbare stagnatie bij (toe)leveranciers en/of andere contractspartijen;
  • overheidsmaatregelen.
  3. Goedvoorjehuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Goedvoorjehuis zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zover Goedvoorjehuis ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Goedvoorjehuis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
  Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 – Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot en met één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Goedvoorjehuis, medewerkers van Goedvoorjehuis of van ondernemingen waarop Goedvoorjehuis ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Mocht de opdrachtgever zich niet aan het bovenstaande houden, dan verbeurt deze een direct opeisbare boete van €2.000,00 per overtreding en € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Goedvoorjehuis en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  3. De rechter in de vestigingsplaats van Goedvoorjehuis is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Goedvoorjehuis het recht het geschil voor te leggen aan de krachtens de wet bevoegde rechter.