Ga naar de inhoud

Disclaimer

Goedvoorjehuis (Kamer van Koophandel: KvK-nummer 78656214), verleent u hierbij toegang tot www.goedvoorjehuis.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Goedvoorjehuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.goedvoorjehuis.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Goedvoorjehuis.

Beperkte aansprakelijkheid

Goedvoorjehuis spant zich in om de inhoud van www.goedvoorjehuis.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.goedvoorjehuis.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Goedvoorjehuis.

Voor op www.goedvoorjehuis.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Goedvoorjehuis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Goedvoorjehuis.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Goedvoorjehuis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.